ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บทนำ
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นข้อผูกพันระหว่างหน่วยงานทรู ดิจิทัล อคาเดมี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) กับผู้ที่สมัครเรียนออนไลน์ของบริษัท ซึ่งทำการสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.truedigitalacademy.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้เรียน” บริษัทตกลงว่าผู้เรียนสามารถได้สิทธิต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดหาให้ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม การถามตอบในห้องเรียน วิดีโอคอร์สเรียน เอกสารประกอบการเรียน เวิร์คช็อป ใบกระกาศนียบัตรออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนตกลงชำระเงิน และ/หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของทรู ดิจิทัล อคาเดมีแล้ว ผู้เรียนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง


 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ในการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ผู้เรียนตกลงและยินยอมว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บ ใช้ประโยชน์ และกระทำการใด ๆ อันเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.truedigitalacademy.com/privacy-policy

   

 3. เงื่อนไขทั่วไป
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ และเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกช่วงเวลาในการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้เรียนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้
  2. ผู้เรียนตกลงและยอมรับว่าผู้เรียนมีหน้าที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ www.truedigitalacademy.com อย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก รวมถึงช่วงเวลาที่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตามข้อ 3.1 โดยความรับผิดชอบของผู้เรียนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
  3. เมื่อบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ หรือช่วงเวลาที่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และเงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่าผู้เรียนตกลงยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกนั้น
  4. ผู้เรียนตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน และค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิกบริการใด ๆ   เมื่อผู้เรียนได้ชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หากมี) ให้แก่บริษัทแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ www.truedigitalacademy.com

    

 4. คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และ
  3. ผ่านการรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกโดยทีม Admission ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้ง

    

 5. ผู้เรียนตกลงจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง reverse engineer ปรับเปลี่ยน interface ทำลาย ขโมยข้อมูล เอกสาร สื่อการเรียนการสอน หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือที่บริษัทจัดหามาให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรของบริษัท โดยบริษัทจะถือว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
  2. แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง หรือละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการสมัครเรียน รวมถึงการเรียนหลักสูตรของบริษัท
  3. ปล่อย virus worm spyware computer code file program หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุมการทำงานของเว็บไซต์  หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัท ไม่ว่าโดยจงใจหรือประสาทเลินเล่อ
  4. กระทำการอื่นใดอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

    

 6. สิทธิของบริษัท
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหลักสูตรและการสอนได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์  ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินกรณีที่ผู้เรียนต้องการยกเลิกการเรียนในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้ว โดยบริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงินเป็นรายกรณี
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้เรียนเลื่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้ว      หากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถมาเข้าเรียนหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ และผู้เรียนต้องการโอนคอร์สต่อให้ผู้อื่น ผู้เรียนตกลงจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี

    

 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
  หลักสูตรและการพัฒนาเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับการจัดการ จัดทำ และจัดหามาให้ผู้เรียนโดยบริษัท รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา ข้อมูล เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหาดังกล่าวนั้น เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย (“งานอันได้รับความคุ้มครอง”) ผู้เรียนจะไม่ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือ กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ การที่ผู้เรียนมีสิทธิเข้าถึงงานอันได้รับความคุ้มครองข้างต้น มิได้ทำให้ผู้เรียนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในงานอันได้รับความคุ้มครอง โดยผู้เรียนยอมรับว่างานอันได้รับความคุ้มครองยังคงเป็นของบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหาดังกล่าว แล้วแต่กรณี

   

 8. การใช้งาน
  ผู้เรียนตกลงว่าจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ หลักสูตร เนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เฉพาะเพื่อการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ เท่านั้น และผู้เรียนตกลงว่าจะไม่นำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวข้างต้นไปใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะรับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

   

 9. ขอบเขตความรับผิดชอบ
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใด ๆ ชำระค่าเรียนและไม่เข้าเรียนตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด หรือการที่ผู้เรียนนำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ไปใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ หรือคัดลอก ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ/หรือเนื้อหาที่บริษัทจัดทำขึ้นไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ หากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้เรียนทำให้บริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทถูกฟ้องร้องหรือได้รับความเสียหาย ผู้เรียนตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัท

   

 10. การยกเลิกการสมัครเรียน
  หากผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนและ/หรือระงับการเรียนในหลักสูตรที่ผู้เรียนได้สมัครและชำระค่าเรียนให้แก่บริษัทแล้วได้ทันที โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ www.truedigitalacademy.com ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (หากมี) ที่ผู้เรียนได้ชำระให้แก่บริษัทแล้ว ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดอาจทำให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้เรียน และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ผู้เรียน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสมัครเรียนในหลักสูตรใดก็ตามของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ต่อผู้เรียนในกรณีดังกล่าว