สำหรับ
องค์กร

future-proof your workforce

with
comprehensive solutions

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหลักสูตรระดับ world-class
0+
ลูกค้าองค์กร
0K+
ลูกค้าที่เรียนกับเรา
0%
ความพึงพอใจ

บริการ

ของเรา

Assessment & Foundations
ค้นหา Digital Awareness Level จากบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพในการทำงานสูง ผ่านบททดสอบที่แม่นยำ พร้อมโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานดิจิทัลอย่างครอบคลุม ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ในปัจจุบัน
Leader Solutions
ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล คือทักษะสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรปรับตัวและอยู่รอดในยุคการแข่งขันอันดุเดือดทางด้านเทคโนโลยีได้ สามารถสร้างได้ผ่านการเรียนรู้สร้างเสริมวิสัยทัศน์และเข้าใจบริบทของการนำดิจิทัลมาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
Talent solutions
การพัฒนาและการรักษาคนเก่ง (Talent) ในองค์กร จัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล เริ่มได้จากการวางรากฐานการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่เหมาะสมแก่บุคลากรนั้นๆ พร้อมสนับสนุนการเรียนทักษะเชิงลึกที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม