Online Digital Growth 101

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

The secret 101 Classes series: Online Digital Growth 101

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ: Sustainable Online Business Growth Strategy 

หลักการพื้นฐาน ในการเข้าใจลูกค้า และเน้นวิธีทำการตลาดออนไลน์แบบยั่งยืน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกิจ และการขยายธุรกิจทางออนไลน์ เติบโตแบบยั่งยืน (sustainability)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. 

สิ่งที่คุณจะได้รับ​

  • เข้าใจความหมายของ Customer persona และ Value proposition 
  • สามารถกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ในการทำออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
  • มีความรู้ เข้าใจปัจจัยทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Speaker : วรัฏรยา หุ่นเจริญ Specialist, Digital and Media Platform, True Digital Group

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ E-commerce ด้วยประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำมากกว่าสิบปี ทำให้วรัฏรยา เข้าใจวิธีการสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจเป็นอย่างดี ได้รับรางวัล Best Seller Growth ปี 2019 จาก Shopee  และรางวัล Best Performance Seller จาก Lazada ในปี 2018 อีกด้วย

Stay up to date with the latest events, news and courses from True Digital Academy

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group