• True Digital Academy

Product Manager VS. UX Designer - ความเหมือนในความต่างของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากเราตั้งคำถามว่า “ตำแหน่งงานใดที่ทำหน้าที่ในการดูแล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำวิจัยการตลาด สร้างสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ม และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”


บางคนอาจตอบว่าตำแหน่งนั้นคือ Product Manager


ในขณะที่บางคนบอกว่าตำแหน่งนั้นคือ UX Designer


ทั้ง Product Manager และ UX Designer ต่างเป็นตำแหน่งที่ทำงานใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ ดูแลภาพรวม และพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีที่สุด Product Manager และ UX Designer ต้องอาศัยทักษะที่ใกล้เคียงกันมากมาย เช่น

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

 • ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

 • การวิจัยผู้บริโภค (User Research)

 • การทดสอบต้นแบบ (Prototyping)

 • และอื่นๆ


ทักษะของ Product Manager และ UX Designer ต่างเป็นการนำองค์ความรู้ต่างๆมาประกอบกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน และด้วยความที่ทั้งสองตำแหน่งต่างเป็นงานที่ยินดีจะเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากองค์ความรู้พื้นฐานของสายอาชีพตนเอง ยิ่งทำให้ทั้งสองตำแหน่งนี้มีชุดทักษะที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น คือทักษะอะไรก็ตามแต่ที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้


แต่ในความเหมือนกันของทั้งสองตำแหน่งงานนี้ก็ยังคงมีความแตกต่างที่แบ่งตำแหน่งงานทั้งสองนี้ออกจากกัน ในขณะที่ Product Manager ทำงานโดยใกล้ชิดกับภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์มากกว่า UX Designer เองก็ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากกว่าเช่นกัน


ทำให้ในบรรดาทักษะต่างๆที่ทั้งสองตำแหน่งนี้ใช้เพื่อสริางสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทั้งสองตำแหน่งก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไป
Product Manager ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการของผลิตภัณฑ์ คอยดูแลแนวทาง และวิสัยทัศน์ที่ผลิตภัณฑ์ดำเนินไป ไปจนถึงการวาง Roadmap ในการทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์


UX Designer ทำงานในฐานะนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัฑ์ที่ดีเพื่อประสบการณ์ที่ดี ไปจนถึงการทำความเข้าใจ Journey หรือเส้นทางที่ผู้ใช้ได้เข้ามาสัมผัสกับตัวผลิตภัณ์


Product Manager จึงมีทักษะเฉพาะทางเช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

 • การวิเคราะห์ทางการตลาด (Product/Market Fit)

 • การเข้าถึงลูกค้า (Customer Discovery)

 • การวางแผนงาน (Roadmapping)


UX Designer จึงมีทักษะเฉพาะทางเช่น

 • การออกแบบเชิงศิลป์ (Visual Design)

 • การออกแบบการสื่อสาร (Interact Design)

 • การวางแผนเส้นทางผู้ใช้ (Journey Mapping)

 • การทำความเข้าใจผู้ใช้ (User Modeling)


ด้วยความแตกต่างเท่าที่มีนี้ จึงทำให้ทั้ง Product Manager และ UX Designer เป็นตำแหน่งงานที่แยกออกจากกัน และยังมีบทบาทที่สำคัญในธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางที่แตกต่าง ในการทำเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการดูแล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำวิจัยการตลาด สร้างสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ม และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า169 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group