• True Digital Academy

[สรุป Live!]Design Thinking การคิดเชิงออกแบบในชีวิตและการทำงาน

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking กลายเป็นทักษะสำคัญของโลกยุคใหม่ที่หลายคนต่างพูดถึงและถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรม แต่ขอบเขตของทุักษะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นทักษะที่ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตและวิธีในการทำงานของเราได้ ด้วยการคิดที่มีความเข้าใจในผู้ใช้อย่างแท้จริง

True Digital Academy ได้จัดไลฟ์พูดคุยกับ ณรัชดา ด่านพงษ์เจริญ (อ้อ), VP, Strategic Partnership & Business Development, SCB / Certified Design Thinking Facilitator ภายใต้อหัวข้อของการทำวิธีคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน - Design Thinking: Adoption in Work and Life

- Design Thinking คืออะไร -


Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ คือวิธีการคิดในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการทำความเข้าใจผู้คน ซึ่งทำให้การคิดเชิงออกแบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Human-centered design โดยกระบวนการหลักมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน


  1. Empathize - ทำความเข้าใจผู้ใช้

  2. Define - นิยามปัญหาที่เผชิญ

  3. Ideate - ออกแบบวิธีการต่างๆ

  4. Prototype - สร้างต้นแบบเพื่อพิสูจน์ไอเดีย

  5. Test - ทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์


โดยทั้ง 5 ขั้นตอนของ Design Thinking ไม่จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอน 1-2-3-4-5 แต่ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ผู้ออกแบบสามารถย้อนกลับมาหาขั้นตอนก่อนหน้าได้ เช่นในขั้นของการสร้างต้นแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราออกแบบไม่ได้ตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาที่ต้องการได้มากพอ เราก็สามารถย้อนกลับไปหาขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจผู้ใช้หรือผู้ที่เผชิญกับปัญหาใหม่ได้ การทำ Design Thinking คือการใช้ขั้นตอนเหล่านี้ควบคู่กลับการย้อนไปทำซ้ำขั้นตอนที่ผ่านมา และทำเช่นนี้ไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ


- ทำไม Design Thinking จึงสำคัญ -


Design Thinking คือวิธีคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุคที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งคือ


V - Volatile เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

U - Uncertain ไม่แน่นอน

C - Complex ซับซ้อน

A - Ambiguous คลุมเครือ


โลกยุคใหม่นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และยังคลุเครือ ในโลกที่เราไม่อาจเห็นทิศทางที่แน่นอนที่มันกำลังเดินหน้าไป Design Thinking จะกลายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ทุกคนต้องเผชิญ


- Design Thinking นำไปใช้ในชีวิตอย่างไร -


เรามักจะได้เห็นตัวอย่างของการนำ Design Thinking ไปใช้แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ แต่แท้จริงแล้ว Design Thinking นั้นสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราต้องเผชิญ


เพราะพื้นฐา่นของ Design Thinking นั้นคือกระบวนการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็น Mindset ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ง Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอนก็อาจเป็นวิธีที่ดีในการใช้แก้ไขปัญหา แต่เรายังสามารถแยกวิธีการคิดเชิงออกแบบนี้ออกมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่เราต้องเผชิญได้


3E Design Thinking

  • Empathize

  • Expansive Thinking

  • Experimentation


Empathize คือการทำความเข้าใจผู้คน และทำความเข้าใจปัญหาที่ต้องเผชิญว่ามันคืออะไร และผู้คนที่คุณเผชิญอยู่แท้จริงแล้วเขาต้องการอะไร


Expansive Thinking คือการขยายขอบเขตของความคิดและไอเดีย ซึ่งทำได้ผ่านการค้นหาแนวทางใหม่ๆ ไปจนถึงการพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้อื่น


Experimentation คือการทดลอง เมื่อเราสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหนึ่งได้ หรือมีไอเดียในการทำสิ่งใหม่ๆ เราควรจะหาวิธีในการที่จะทดลองและทดสอบวิธีการหรือไอเดียนั้น เพื่อดูผลลัพธ์และนำกลับไปแก้ไขปัญหา


ด้วย 3 องค์ประกอบหลักนี้ทุกคนสามารถนำ Design Thinking มาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานของตัวเองได้ ด้วยการทำความเข้าใจ มองหาแนวทางใหม่ๆ และทดลองวิธีการนั้น


- Accept อีกหนึ่งขั้นในการใช้ Design Thinking ออกแบบชีวิต -


Bill Burnett ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Stanford ผู้เปิดสอนคอร์สเรียนในการนำ Design Thinking มาช่วยออกแบบชีวิต และเขียนหนังสือ Designing Your Life ได้นำเอาแนวคิด Design Thinking มาออกแบบอนาคตและชีวิตคน


โดยการนำ Design Thinking มาช่วยออกแบบชีวิตนี้ คือการใช้ทั้ง 5 ขั้นตอน Empathize - Define -Ideate - Prototype - Test มาแก้โจทย์สำคัญในการออกแบบอนาคตของตนเอง โดย


Empathize - ทำความเข้าใจผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้คือตัวเราเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไร

Define - นิยามปัญหาที่เผชิญ ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุข หรืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการ

Ideate - ออกแบบวิธีการต่างๆ ในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจเป็น Career Path หรือแผนสำหรับอนาคต

Prototype - สร้างต้นแบบเพื่อพิสูจน์ไอเดีย โดยต้นแบบนี้คือการฟาประสบการณ์จากคนที่เคยผ่านเส้นทางที่เราวางแผนไว้มาก่อน เพื่อดูว่าเส้นทางที่เราคิดหรือวาดฝันไว้นั้นแท้จริงเป็นอย่างไร

Test - ทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์ เพราะแม้ว่าเราจะคิดทบทวนมามากเพียงใด เราไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้จะให้ผลลัพธ์ดังที่เราต้องการจริงหรือไม่ ดังนั้นแล้วเราจึงต้องลองใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้ เพื่อดูว่าเส้นทางนี้จะให้ผลลัพธ์กับเราอย่างไร


แต่นอกจากทั้ง 5 ตอนนี้ Bill Burnett ยังได้เพิ่งขั้นตอนที่ 6 ขึ้นไปก่อนหน้ากระบวนการทั้งหมดของ Design Thinking ที่นำมาใช้เพื่อออกแบบชีวิต และะขั้นตอนนั้นคือ Accept


Accept - คือขั้นแรกก่อนหน้าที่เราจะเริ่มต้นการออกแบบชีวิต เราจำเป็นจะต้องยอมรับก่อนว่าจุดที่เราอยู่ และสิ่งที่เราเป็นนั้นคืออะไร เพื่อจะนำสิ่งนั้นไปเข้าสู่กระบวนการคิดเชิงออกแบบ


ทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่า Design Thinking นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้ในเชิงออกแบบ และการใช้ในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็น Mindset ที่เราสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ ไปจนถึงนำมาช่วยออกแบบชีวิต และวางแผนเส้นทางสำหรับอนาคตของตัวเอง


188 views0 comments

Stay up to date with the latest events, news and courses from True Digital Academy

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group