• True Digital Academy

[สรุป Live!]Design Thinking การคิดเชิงออกแบบในชีวิตและการทำงาน

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking กลายเป็นทักษะสำคัญของโลกยุคใหม่ที่หลายคนต่างพูดถึงและถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรม แต่ขอบเขตของทุักษะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นทักษะที่ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตและวิธีในการทำงานของเราได้ ด้วยการคิดที่มีความเข้าใจในผู้ใช้อย่างแท้จริง

True Digital Academy ได้จัดไลฟ์พูดคุยกับ ณรัชดา ด่านพงษ์เจริญ (อ้อ), VP, Strategic Partnership & Business Development, SCB / Certified Design Thinking Facilitator ภายใต้อหัวข้อของการทำวิธีคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน - Design Thinking: Adoption in Work and Life

- Design Thinking คืออะไร -


Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ คือวิธีการคิดในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการทำความเข้าใจผู้คน ซึ่งทำให้การคิดเชิงออกแบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Human-centered design โดยกระบวนการหลักมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน


  1. Empathize - ทำความเข้าใจผู้ใช้

  2. Define - นิยามปัญหาที่เผชิญ

  3. Ideate - ออกแบบวิธีการต่างๆ

  4. Prototype - สร้างต้นแบบเพื่อพิสูจน์ไอเดีย

  5. Test - ทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์


โดยทั้ง 5 ขั้นตอนของ Design Thinking ไม่จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอน 1-2-3-4-5 แต่ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ผู้ออกแบบสามารถย้อนกลับมาหาขั้นตอนก่อนหน้าได้ เช่นในขั้นของการสร้างต้นแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราออกแบบไม่ได้ตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาที่ต้องการได้มากพอ เราก็สามารถย้อนกลับไปหาขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจผู้ใช้หรือผู้ที่เผชิญกับปัญหาใหม่ได้ การทำ Design Thinking คือการใช้ขั้นตอนเหล่านี้ควบคู่กลับการย้อนไปทำซ้ำขั้นตอนที่ผ่านมา และทำเช่นนี้ไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ


- ทำไม Design Thinking จึงสำคัญ -


Design Thinking คือวิธีคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุคที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งคือ


V - Volatile เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

U - Uncertain ไม่แน่นอน

C - Complex ซับซ้อน

A - Ambiguous คลุมเครือ


โลกยุคใหม่นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และยังคลุเครือ ในโลกที่เราไม่อาจเห็นทิศทางที่แน่นอนที่มันกำลังเดินหน้าไป Design Thinking จะกลายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ทุกคนต้องเผชิญ


- Design Thinking นำไปใช้ในชีวิตอย่างไร -


เรามักจะได้เห็นตัวอย่างของการนำ Design Thinking ไปใช้แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ แต่แท้จริงแล้ว Design Thinking นั้นสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราต้องเผชิญ


เพราะพื้นฐา่นของ Design Thinking นั้นคือกระบวนการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็น Mindset ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ง Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอนก็อาจเป็นวิธีที่ดีในการใช้แก้ไขปัญหา แต่เรายังสามารถแยกวิธีการคิดเชิงออกแบบนี้ออกมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่เราต้องเผชิญได้


3E Design Thinking

  • Empathize

  • Expansive Thinking

  • Experimentation


Empathize คือการทำความเข้าใจผู้คน และทำความเข้าใจปัญหาที่ต้องเผชิญว่ามันคืออะไร และผู้คนที่คุณเผชิญอยู่แท้จริงแล้วเขาต้องการอะไร


Expansive Thinking คือการขยายขอบเขตของความคิดและไอเดีย ซึ่งทำได้ผ่านการค้นหาแนวทางใหม่ๆ ไปจนถึงการพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้อื่น


Experimentation คือการทดลอง เมื่อเราสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหนึ่งได้ หรือมีไอเดียในการทำสิ่งใหม่ๆ เราควรจะหาวิธีในการที่จะทดลองและทดสอบวิธีการหรือไอเดียนั้น เพื่อดูผลลัพธ์และนำกลับไปแก้ไขปัญหา


ด้วย 3 องค์ประกอบหลักนี้ทุกคนสามารถนำ Design Thinking มาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานของตัวเองได้ ด้วยการทำความเข้าใจ มองหาแนวทางใหม่ๆ และทดลองวิธีการนั้น


- Accept อีกหนึ่งขั้นในการใช้ Design Thinking ออกแบบชีวิต -


Bill Burnett ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Stanford ผู้เปิดสอนคอร์สเรียนในการนำ Design Thinking มาช่วยออกแบบชีวิต และเขียนหนังสือ Designing Your Life ได้นำเอาแนวคิด Design Thinking มาออกแบบอนาคตและชีวิตคน


โดยการนำ Design Thinking มาช่วยออกแบบชีวิตนี้ คือการใช้ทั้ง 5 ขั้นตอน Empathize - Define -Ideate - Prototype - Test มาแก้โจทย์สำคัญในการออกแบบอนาคตของตนเอง โดย


Empathize - ทำความเข้าใจผู้ใช้ ซึ่งในกรณีนี้คือตัวเราเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไร

Define - นิยามปัญหาที่เผชิญ ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุข หรืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการ

Ideate - ออกแบบวิธีการต่างๆ ในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจเป็น Career Path หรือแผนสำหรับอนาคต

Prototype - สร้างต้นแบบเพื่อพิสูจน์ไอเดีย โดยต้นแบบนี้คือการฟาประสบการณ์จากคนที่เคยผ่านเส้นทางที่เราวางแผนไว้มาก่อน เพื่อดูว่าเส้นทางที่เราคิดหรือวาดฝันไว้นั้นแท้จริงเป็นอย่างไร

Test - ทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์ เพราะแม้ว่าเราจะคิดทบทวนมามากเพียงใด เราไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้จะให้ผลลัพธ์ดังที่เราต้องการจริงหรือไม่ ดังนั้นแล้วเราจึงต้องลองใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้ เพื่อดูว่าเส้นทางนี้จะให้ผลลัพธ์กับเราอย่างไร


แต่นอกจากทั้ง 5 ตอนนี้ Bill Burnett ยังได้เพิ่งขั้นตอนที่ 6 ขึ้นไปก่อนหน้ากระบวนการทั้งหมดของ Design Thinking ที่นำมาใช้เพื่อออกแบบชีวิต และะขั้นตอนนั้นคือ Accept


Accept - คือขั้นแรกก่อนหน้าที่เราจะเริ่มต้นการออกแบบชีวิต เราจำเป็นจะต้องยอมรับก่อนว่าจุดที่เราอยู่ และสิ่งที่เราเป็นนั้นคืออะไร เพื่อจะนำสิ่งนั้นไปเข้าสู่กระบวนการคิดเชิงออกแบบ


ทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่า Design Thinking นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้ในเชิงออกแบบ และการใช้ในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็น Mindset ที่เราสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ ไปจนถึงนำมาช่วยออกแบบชีวิต และวางแผนเส้นทางสำหรับอนาคตของตัวเอง


1,738 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group